Student Eva Svobodová from partner institution Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem at Erasmus+ study exchange

Student Eva Svobodová from partner institution Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem at Erasmus+ study exchange