Pogoji za vpis

– matura ali
– poklicna matura ali
– pred letom 2002 opravljen zaključni izpit v štiriletnem izobraževanju.

Pogoji za prehode med programi

O prehodu z višješolskih strokovnih in visokošolskih študijskih programov odloča Komisija za študijske zadeve Visoke šole za varstvo okolja na podlagi meril za prehode med študijskimi programi.

Zaključek študija

Za dokončanje študija bo moral študent opraviti vse obveznosti po programu in uspešno opraviti 10-tedensko praktično izobraževanje ter izdelati in uspešno zagovarjati diplomsko delo, ki šteje 16 kreditnih točk. Tako bo zbral zahtevanih 180 kreditnih točk.

Način izvajanja študija

Redni in izredni študij.

Kraj izvajanja študija

Redni in izredni študij izvajamo v Velenju. Izvedba študijskega programa je odvisna od števila vpisanih študentov.

Šolnina

Višino šolnine določi Upravni odbor Visoke šole za varstvo okolja vsako leto do konca meseca junija.

Pogoji za napredovanje po programu

Študent bo lahko napredoval v drugi letnik, če bo zbral 48 kreditnih točk prvega letnika. V tretji letnik bo lahko napredoval, če bo opravil vse obveznosti prvega letnika in zbral 50 kreditnih točk drugega letnika.
Pogoj za vpis v drugi letnik so poleg doseženih 48 kreditnih točk tudi uspešno opravljeni izpiti iz predmetov: Ekosistemska biologija, Človek in okolje, Kemija in okolje, Matematika, Naravovarstvo, Okoljska sociologija ter Ravnanje z odpadki.
Pogoj za vpis v tretji letnik je poleg opravljenih obveznosti prvega letnika in zbranih 50 kreditnih točk drugega letnika tudi uspešno opravljen izpit iz predmeta Onasnaževanje in zaščita zraka, voda in tal.
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Študent lahko ponavlja letnik, v katerega je prvič vpisan v tekočem študijskem letu, če zbere 30 kreditnih točk vpisnega letnika. Iz opravičljivih razlogov lahko Komisija za študentske zadeve Visoke šole za varstvo okolja študentu, ki ne izpolnjuje pogojev glede obsega opravljenih študijskih obveznosti za napredovanje, pravico do ponavljanja letnika pa je že izkoristil, podaljša status študenta.