Izjava o Erasmus politiki

                  

IZJAVA O ERASMUS POLITIKI

Visoka šola za varstvo okolja (v nadaljevanju VŠVO) je v svoji viziji določila, da bo zastavljene cilje izobraževanja in raziskovalnega dela dosegala s približevanjem mednarodnim standardom v stroki z uporabo sodobnih učnih metod, izsledkov raziskav in praktičnim delom.

Za doseganje vizije VŠVO načrtuje in izvaja trajnostni razvoj mednarodne mobilnosti. Zato je trajnostni razvoj mednarodne mobilnosti opredeljen v vseh temeljnih razvojnih dokumentih, tj. strateških dokumentih in letnih programih dela, vključno s finančnim načrtom.

VŠVO trajnostni razvoj mednarodne mobilnosti uresničuje z doseganjem dolgoročnih strateških ciljev, to je z aktivnim vključevanjem VŠVO v mednarodno okolje. Za doseganje dolgoročnih ciljev VŠVO v letnih programih dela načrtuje konkretne ukrepe (naloge) za doseganje ciljev, kamor so vsako leto vključeni tudi programi Erasmus in drugi programi vseživljenjskega učenja, ki obsegajo aktivno vključevanje domačih in tujih učiteljev ter raziskovalcev v mednarodne izmenjave in skupne projekte, vzpostavitev in širitev mreže izobraževanja s tujimi izobraževalnimi institucijami – sklenitev medinstitucionalnih sporazumov, sodelovanje v mednarodnih projektih, spremljanje razpisov EU s strateško usmeritvijo na okoljevarstvene in naravovarstvene teme. VŠVO bo nadaljevala z mednarodnim sodelovanjem in iskanjem novih mednarodnih stikov, zlasti za vključitev v programe Erasmus, tako znotraj Evrope kot tudi izven nje.

Strateške dokumente in letne programe dela obravnavata in sprejmeta najvišja organa upravljanja VŠVO, Upravni odbor in Senat.

Sodelovanje v programu Erasmus je eden od temeljnih kazalcev vpetosti VŠVO v mednarodno okolje in na tej podlagi kakovosti izvedbe dodiplomskega in podiplomskega študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologije ter vsebin vseživljenjskega učenja, kar se bo odvijalo tudi v bodoče. S sodelovanjem v programu Erasmus se bo VŠVO še naprej povezovala v skupni visokošolski prostor preko mednarodnih izmenjav študentov, pedagoškega osebja in drugih zaposlenih na VŠVO. Omogočala bo izpopolnjevanje njihovega strokovnega znanja in pridobivanje mednarodnih izkušenj, kar je neprecenljivega pomena za nadaljnji razvoj in prepoznavnost tako VŠVO kot tudi vsakega posameznika, vključenega v mobilnost. Ne nazadnje bo s tem omogočala njihovo osebnostno rast, uveljavljanje v mednarodnem prostoru in povečala njihove možnosti/priložnosti za zaposlitev ter prispevala k dvigu ravni izobraževanja diplomantov in raziskovalcev v povezavi s potrebami Evropske unije kot tudi dvigu kvalitete in ustreznosti študijskih programov, ki jih bo izvajala.

Dolgoročno bo VŠVO utrjevala svojo prepoznavnost in ugled v regionalnem, slovenskem in mednarodnem prostoru. Mednarodno mreženje VŠVO, tudi preko programa Erasmus, pomeni hkrati temelj za dolgoročni razvoj VŠVO v smeri kakovostne visokošolske izobraževalne institucije, ki svojo vizijo in poslanstvo, nadaljnji razvoj in znanje gradi na tesnem sodelovanju z ožjim in širšim družbenim okoljem, dotokom svežih idej in potrebami gospodarstva in negospodarstva, z inovativnimi idejami, s sodelovanjem na področju izobraževanja ter aplikativnega in znanstvenega raziskovanja. Z nadaljnjim sodelovanjem v programu Erasmus bo VŠVO še naprej uresničevala svojo vizijo in poslanstvo, svoje dolgoročne/strateške cilje in kratkoročne naloge za dosego teh ciljev. Razvijala bo prenos inovativnih idej, spodbujala sinergijske učinke, razvoj sodelovanja in premagovanja kulturnih, političnih, rasnih, verskih ter drugih pregrad med ljudmi, še zlasti mladimi.

S pomočjo sodelovanja v programu Erasmus bo VŠVO nadaljevala z vključevanjem v evropski in širši družbeni prostor, skladno z njeno vizijo, še zlasti na območju jugovzhodne Evrope (Madžarska, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Srbija, Makedonija, Romunija, Bolgarija, Grčija, Albanija, Turčija, Ciper, Malta itd.), pa tudi drugih evropskih držav in izven Evrope (npr. Brazilija, Kanada) z namenom zasnovati integrirane, transnacionalne učne dejavnosti, kot so skupni programi, moduli, kurikulumi in omogočiti zaključek študija z dvojnimi/skupnimi diplomami. S tem bo prispevala k povezovanju terciarnega izobraževanja, raziskovanja in gospodarstva za doseganje odličnosti in pospeševala regionalni razvoj, zlasti v jugovzhodnem delu Evrope.

Trajnostna mobilnost bo obsegala študentsko mobilnost za namen študija in študijske prakse, mobilnost učnega osebja in mobilnost osebja za usposabljanje. Priprave na mobilnost so in bodo tudi v prihodnje čim bolj vsestranske, obenem individualizirane, prilagojene posameznemu udeležencu. Skrbela bo za enake možnosti za vse, na nediskriminatorni podlagi, omogočala bo osebam s posebnimi potrebami čim lažjo in čim bolj učinkovito vključitev v programe mobilnosti, v skladu z njihovimi zmožnostmi. Skrbela bo za enake možnosti vključevanja v mednarodno mobilnost ranljivih skupin. Enake pogoje za delo bo zagotavljala tako domačim kot tujim študentom in drugim udeležencem mobilnosti.

Pri priznavanju kvalifikacij in znanja VŠVO ne razmejuje med nacionalnim in mednarodnim znanjem, za kar bo skrbela tudi v prihodnje. Znanja in kvalifikacije, ne glede na poreklo, bo izvajala po enakem postopku, ob uporabi Evropskega kreditnega sistema (ECTS), pri priznavanju bo prilagodljiva in odprta, saj znanje pojmuje sodobno. Posamezniki bodo v okviru Erasmus mobilnosti oproščeni stroškov šolnine, vpisnine, registracije, opravljanja izpitov, dostopa do laboratorija in uporabe knjižnic.

Skrbela bo za kvalitetno promocijo mednarodne mobilnosti.

VŠVO bo učinke vrednotila z lastno metodologijo za vrednotenje sistema kakovosti, ki jo bo neprestano nadgrajevala in posodabljala. S pomočjo rezultatov notranjega spremljanja mednarodne mobilnosti in sodelovanja bo skrbela za stalno posodabljanje in izboljšanje kakovosti izvedbe mednarodne mobilnosti, študijskih, raziskovalnih in aplikativnih programov ter druge mednarodne dejavnosti.

Vodstvo šole bo ustvarjalo takšne pogoje na VŠVO, da bo motiviranost študentk in študentov, visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, raziskovalnega in drugega osebja na VŠVO ter tudi tujih študentk in študentov, visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih ter drugih delavcev iz tujih visokošolskih institucij za mobilnost visoka in vsestranska.

Z listino se je VŠVO zavezala, da bo prispevala k petim prioritetam Agende EU za modernizacijo in internacionalizacijo VŠ:

1. Dvig ravni izobraževanja diplomantov in raziskovalcev v povezavi s potrebami EU (Increasing attainment levels to provide the graduates and researchers Europe needs)

Z dosedanjim sodelovanjem v programu Erasmus je VŠVO lahko navezala prve stike z mednarodnim okoljem v okviru Evropske unije, pridobivala prve mednarodne izkušnje in omogočila prve mobilnosti študentom, učnemu ter drugemu osebju VŠVO. Pričakujemo, da bo s sodelovanjem v programu Erasmus še naprej razvijala, utrjevala in nadgrajevala zavest o potrebi po širjenju znanja in veščin domačih in tujih študentov, nabiranja življenjskih izkušenj s spoznavanjem različnih kultur, navad in običajev. Z pridobivanjem mednarodnih izkušenj bo omogočala osebnostno rast udeležencev mobilnosti. Razvijala bo zavest o potrebi po sodelovanju in povezovanju ter pretoku znanja in veščin na pedagoškem, znanstvenem, organizacijskem in drugih področjih s strokovnjaki iz drugih držav znotraj in izven Evropske unije.

VŠVO bo s sodelovanjem v programu Erasmus skušala aktivno prispevati k zagotavljanju 1. prioritete tako na VŠVO kot na partnerskih institucijah.

2. Dvig kvalitete in ustreznosti izobraževalnih programov (Improving the quality and relevance of higher education)

S sodelovanjem v programu Erasmus bo VŠVO z ustvarjanjem novih znanstev znotraj mednarodne akademske sfere, kritičnih analiz in privzemanj najboljših primerov dobre prakse iz tujine ter ustvarjanjem predpogojev za prenos sodobnih znanj in spoznanj iz tujine v naše okolje in in vice versa skušala dvigniti kvaliteto obstoječih študijskih programov, jih ustrezno dopolniti in posodobiti, razviti nove module, nove študijske programe in druge vsebine vseživljenjskega učenja, in sicer s prenosom znanja ter zaznavanjem potreb po razvoju novih, po možnosti skupnih, izobraževalnih programov s partnerskimi institucijami.

3. Okrepitev kvalitete preko mobilnosti in čezmejnega sodelovanja (Strengthening quality through mobility and cross-border cooperation)

S spoznavanjem organizacije, učnih metod in oblik poučevanja in dela v partnerskih institucijah in s primerjavo z obstoječo organizacijo in načinom dela na VŠVO (z benchmarkingom) bo skušala dobre prakse uvesti v svojo organizacijo, izboljšati proces dela in posodobiti načine poučevanja in učenja. Hkrati bo šola z omogočanjem vključevanja študentov in sodelavcev v skupne raziskovalne projekte bistveno intenzivirala skupno objavljanje aktualnih raziskovalnih dosežkov v mednarodnih periodičnih publikacijah; posledično bo omogočen pomemben dvig znanstvene odličnosti sodelavcev šole in VŠVO kot pedagoške in raziskovalne institucije.

4. Povezovanje terciarnega izobraževanja, raziskovanja in gospodarstva za odličnost in regionalni razvoj (Linking higher education, research and business for excellence and regional development)

S sodelovanjem v programu Erasmus bo VŠVO nadaljevala začrtano pot povezovanja terciarnega izobraževanja z raziskovanjem, temelječem na potrebah gospodarstva in negospodarstva na ožjem in širšem območju. Z aplikativnimi in znanstvenimi raziskavami, ki bodo izhajale iz potreb gospodarstva in drugih subjektov, bo prispevala k odličnosti in regionalnem razvoju, z ustreznimi skupnimi objavami s partnerskimi institucijami pa bo skrbela tudi za dvig lastne znanstvene odličnosti.

5. Izboljšanje upravljanja in financiranja (Improving governance and funding)

Z upoštevanjem zahtev programa Erasmus in prenosom dobrih praks bo izboljševala tudi lastno upravljanje in financiranje. Izboljšave bo vključila v svoje strateške načrte, letne programe dela ter finančne načrte.